Vi erbjuder fri frakt och fri hemleverans vid köp över 500 kr 

Alltid fria returer 

Var uppmärksam på falska Haglöfs-webbplatser och -annonser. 

 

Vår klimatåtagande

För att hjälpa till att hålla världen inom 1,5°C uppvärmning för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna måste vi alla arbeta tillsammans, för att göra drastiska minskningar av koldioxidutsläppen. Målen som fastställts i Parisavtalet innebär i korthet att halvera utsläppen av växthusgaser (GHG) detta decennium och uppnå nettonoll[1] senast år 2050. Detta kommer att kräva en enorm global ansträngning att uppnå och tyvärr är världen ännu inte på rätt spår. Därför behöver de av oss som kan springa snabbare göra det.

Det är därför vi år 2020 gjorde ett åtagande att minska våra utsläpp med 50%[2] till år 2030.

Medan vi fortsätter vårt arbete med att minska utsläppen köper vi högkvalitativa koldioxidkrediter motsvarande vårt koldioxidavtryck.

Hur vi ska nå dit

Vår plan för att halvera våra koldioxidutsläpp och nå nettonoll fokuserar på fyra huvudområden:

 1. Mäta och redovisa

Första gången vi mätte och rapporterade vårt koldioxidavtryck av våra utsläpp i Scopes 1, 2 och 3 var år 2020. Vi åtog oss att mäta och redovisa våra utsläpp årligen för att följa upp vår klimatåtagande.

Resultaten bekräftar att Scope 3 är där de flesta av våra utsläpp ligger och att tillverkningen av materialen som används i våra produkter är det värdekedjesteg som har störst påverkan. Vi använder denna information för att säkerställa att vi fokuserar våra resurser och minskningsinitiativ på de områden som har störst möjlighet till förbättring.

Det bör noteras att det finns betydande osäkerhet i data inom Scope 3-utsläppen. Dessa utsläpp avser de som genereras utanför vår egen organisation, vilket innebär utmaningar i datainsamling och leder oss att i hög grad förlita oss på generiska branschdata och antaganden. Beräkningarna baseras på bästa tillgängliga data och utsläppsfaktorer vid en given tidpunkt och bör därför betraktas som indikativa och riktningsgivande endast. Målet är att kontinuerligt förbättra datakvaliteten. När datainsamlingen förbättras kan vi från tid till annan ompröva tidigare resultat för att återspegla dessa förbättringar.

Med tanke på utmaningarna med att rapportera Scope 3-data köper vi en 10% buffert av koldioxidkrediter för att hjälpa till att kompensera för eventuell variation mellan faktiska utsläpp och våra beräkningar.

Vi redovisar våra framsteg genom vår årliga hållbarhetsrapport.

 1. Minska energianvändningen

Vår första prioritet är att minska energianvändningen både i vår egen verksamhet och i hela vår leveranskedja. Produktionen av material för tillverkning av Haglöfs produkter är den största källan till utsläpp. Genom att fokusera på detta område kan vi göra störst påverkan genom att välja material med lägre koldioxidavtryck och som produceras i fabriker med energieffektiva metoder.

Några av områdena vi arbetar med inkluderar:

 • att öka användningen av material med lägre påverkan och färgningsprocesser,
 • att identifiera möjligheter till energieffektivisering i fabriker längs hela leveranskedjan
 • att se till att produkterna håller längre
 • att undersöka alternativa affärsmodeller för att möjliggöra för vår verksamhet att växa utan att alltid behöva producera fler produkter

Med tanke på utmaningarna med att rapportera Scope 3-data köper vi en 10% buffert av koldioxidkrediter för att hjälpa till att kompensera för eventuell variation mellan faktiska utsläpp och våra beräkningar.

Vi redovisar våra framsteg genom vår årliga hållbarhetsrapport.

 

 

 1. Minska energianvändningen

Vår första prioritet är att minska energianvändningen både i vår egen verksamhet och i hela vår leveranskedja. Produktionen av material för tillverkning av Haglöfs produkter är den största källan till utsläpp. Genom att fokusera på detta område kan vi göra störst påverkan genom att välja material med lägre koldioxidavtryck och som produceras i fabriker med energieffektiva metoder.

Några av områdena vi arbetar med inkluderar:

 • att öka användningen av material med lägre påverkan och färgningsprocesser,
 • att identifiera möjligheter till energieffektivisering i fabriker längs hela leveranskedjan
 • att se till att produkterna håller längre
 • att undersöka alternativa affärsmodeller för att möjliggöra för vår verksamhet att växa utan att alltid behöva producera fler produkter
 1. Införa förnybar energi

Även med bättre materialval och mer effektiva fabriker kommer energi alltid att behövas för att producera och distribuera Haglöfs produkter. Därför kommer en utfasning av kol och övergång till användning av förnybar energi att vara grundläggande för att uppnå storskaliga minskningar av totala utsläpp. Vi strävar efter att endast använda förnybar energi för el i vår egen verksamhet och stödja leverantörer att göra detsamma. Vi uppmuntrar också regeringsåtgärder för att driva övergången till förnybar energi.

 1. Avlägsna koldioxid

År 2030, när vi har minskat utsläppen så mycket vi möjligtvis kan, och åtminstone med 50% jämfört med år 2020, måste resten av våra utsläpp tas bort från atmosfären för att kunna nå nettonoll.  Här kommer vi inte att vänta till år 2030 utan ta ansvar för våra utsläpp längs vägen. Vi åtar oss att stödja projekt som minskar eller tar bort en mängd koldioxid som motsvarar vårt egna kvarvarande koldioxidavtryck. År 2030 kommer vi att övergå från kvarvarande projekt som förlitar sig på minskning av koldioxid till de som aktivt tar bort koldioxid från atmosfären.


De flesta koldioxidkrediter som är tillgängliga idag stöder projekt som minskar eller undviker potentiella framtida utsläpp - såsom installationer av förnybar energi eller skydd av skogar. Dessa projekt är avgörande för att sakta ner tillväxten av utsläpp, men de kommer inte att vara tillräckliga för att bringa den övergripande balansen till nettonoll. Därför kommer investeringar i projekt som tar bort koldioxid från atmosfären också att behövas. Det är därför vi åtar oss att säkerställa att senast år 2030 övergår alla koldioxidkrediter som förlitar sig på att minska eller undvika utsläpp till sådana som tar bort koldioxid från atmosfären tills vi helt tar bort samma mängd utsläpp som vi släpper ut.

Metoderna för bedömning och redovisning av olika typer av koldioxidavlägsningsprojekt i sammanhanget av nettonoll förblir under diskussion, med nyckelkriterier såsom hållbarhet eller beständighet för borttagningen som ett område för debatt, och marknaden för koldioxidavlägsningar fortfarande relativt underutvecklad. Vi förväntar oss att lära oss och anpassa oss till förändringar i standarder och marknaden när vi går framåt.

Det är viktigt att säkerställa att de koldioxidkrediter vi väljer är av högsta kvalitet. Alla projekt vi har valt att stödja har utvärderats mot strikta kriterier och ger dessutom fördelar utöver bara klimatmitigering, såsom stöd till arbetstillfällen i den lokala gemenskapen eller skydd av biologisk mångfald.

 

Projekten

Alla projekt som vi väljer att stödja genom köp av koldioxidkrediter är av högsta kvalitet och verifieras av de ledande standarderna på den frivilliga koldioxidmarknaden - Gold standard och Verified Carbon Standard (VCS) i kombination med Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Detta innebär att projekten och deras relaterade utsläppsminskningar har utvärderats mot strikta kriterier och dessutom ger fördelar utöver klimatmitigering, såsom stöd till arbetstillfällen i den lokala gemenskapen eller skydd av biologisk mångfald.

Varje år söker vi efter projekt som faller inom två kategorier:

 • Förnybara energiprojekt i länder där våra material och produkter tillverkas.
 • Naturliga projekt såsom skogsskydd, återbeskogning eller biokol.

De koldioxidkrediter som köpts för att matcha vårt koldioxidavtryck för 2023 stödjer följande projekt:

Qianbei Afforestation, Kina

Det här projektet planterar inhemska träd, såsom Kinesisk gran, cypresser och Masson tall på ödemarker för att stödja lokal hållbar utveckling samtidigt som det skapar en naturlig kolsänka. Projektet skapar nya sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter för lokalbefolkningen, stödjer biologisk mångfald genom att ansluta skogsmark, förbättrar mark- och vattenkonservering och bekämpar viktigast av allt ökenspridning som breder ut sig över regionen.

Huadu Afforestation, Kina

Beläget i Kinas Guizhou-provins planterar detta projekt inhemska träd på ödemark för att binda koldioxid och bekämpa klimatförändringar. Genom att plantera skog i ett område som tidigare var ökenartat, skyddar projektet biologisk mångfald när det ökar skogens sammanhållning och förbättrar mark- och vattenkonservering i Karstregionen. Utöver att producera dessa miljömässiga fördelar bidrar projektet också till hållbar utveckling genom att skapa arbetstillfällen för lokalsamhällen i regionen.

Vietstar avfallshantering, Vietnam

Det här projektet minskar metanutsläpp genom att etablera och driva komposteringsanläggningar för att behandla organiskt material på en soptipp i Vietnam. Det kommunala fasta avfallet, tidigare lämnat att förmultna öppet på soptippar, täcks nu, vilket innebär att metangasutsläpp fångas upp istället för att släppas ut i atmosfären.

 

Q&A

Varför minskar vi inte våra utsläpp direkt?

Vi arbetar redan hårt med att minska våra utsläpp genom att granska varje del av vår verksamhet, inklusive att skaffa förnybar energi till våra verksamheter och öka användningen av material med lägre påverkan. Dock kommer mycket av det extra arbete som krävs för att nå våra mål att ta tid innan det får effekt.

Vad betyder Scope 1, 2 & 3?

Greenhouse Gas (GHG) Protocol organiserar utsläppen i 3 olika omfattningar:

Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp som uppstår från källor som drivs av Haglöfs, t.ex. företagsbilar och gas som används för uppvärmning eller matlagning.

Scope 2: Växthusgasutsläpp från generering av energi som köps av Haglöfs, t.ex. el och uppvärmning för kontor, butiker och lager.

Scope 3: Indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i vår värdekedja, t.ex. utsläpp från transport, produktion, användning och avfallshantering av varor.

Vad innebär nettonoll?

På global nivå definierar IPCC net zero/nettonoll som när antropogena utsläpp av växthusgaser till atmosfären balanseras av antropogena borttagningar under en specificerad period. För företag innebär detta att efter att ha minskat sina egna utsläpp så mycket som möjligt, tas från atmosfären en mängd koldioxid som motsvarar deras återstående utsläpp.

Det finns fortfarande en viss oklarhet kring vad detta innebär för företag när det gäller omfattningen av utsläpp som bör omfattas, vilken typ av åtgärd som kvalificerar sig som en borttagning och hur mycket minskning av interna utsläpp som bör genomföras innan borttagning påbörjas. Det pågår arbete för att definiera detta tydligare för att undvika förvirring och inkonsekventa påståenden. På Haglöfs är vi engagerade i att säkerställa att vår strategi för nettonoll följer aktuell bästa praxis och utvecklas i takt med att debatten mognar.

Under tiden arbetar vi med definitionen att nettonoll innebär att göra så många minskningar som vi möjligtvis kan i koldioxidavtrycket från våra operationer och leveranskedja i linje med ambitionen att hålla den globala uppvärmningen inom 1,5°C samtidigt som vi tar bort från atmosfären en mängd koldioxid som motsvarar eventuella resterande utsläpp.

Vad är koldioxidkrediter?

En koldioxidkredit är ett intyg som genereras när det har verifierats att ett projekt har vidtagit åtgärder för att undvika, minska eller avlägsna en metrisk ton växthusgasutsläpp. Företag, organisationer eller privatpersoner kan sedan köpa dessa krediter för att kompensera för sina egna utsläpp. Pengar som genereras genom försäljningen av koldioxidkrediter används av projekten för att finansiera sina insatser för koldioxidminskning.

Vem tillhandahåller våra koldioxidkreditprojekt?

Vi övervakar och beräknar utsläppen som är förknippade med våra verksamheter och vår leveranskedja. Sedan arbetar vi med South Pole för att skaffa en mängd koldioxidkrediter som motsvarar storleken på vårt koldioxidavtryck. 

 


[1] IPCC definierar nettonoll[1] av växthusgaser som när antropogena (det vill säga människoskapade) utsläpp av växthusgaser till atmosfären balanseras av antropogena borttagningar under en specificerad period. www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary

[2] Absolute emissions across scope 1 & 2 and selected scope 3 (production and distribution of goods sold and business travel) vs. 2020 emissions.