Vi erbjuder fri frakt och fri hemleverans vid köp över 500 kr 

Alltid fria returer 

 

Vårt klimatengagemang 

För att hålla världens uppvärmning inom 1,5 °C och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna måste vi arbeta tillsammans, allesammans, för att drastiskt minska koldioxidutsläppen. De mål som fastställs i Parisavtalet innebär i korthet att utsläppen av växthusgaser ska halveras under detta årtionde och att nettonollutsläpp ska uppnås senast 2050. Detta kommer att kräva en enorm global insats för att uppnå detta och tyvärr är världen ännu inte på rätt väg. Så vi som kan agera snabbare göra det. 

Därför har vi på Haglöfs åtagit oss en ambitiös klimatstrategi för att minska våra utsläpp med 50 % under de kommande 10 åren och nå nettonoll senast 2030. Detta kan bara göras genom att se över alla delar av vår verksamhet: 

 • Använda förnybar energi för att driva vår verksamhet och sourca från fabriker som använder förnybar energi. 
 • Öka vår användning av material och produktionsprocesser med lägre miljöpåverkan. 
 • Se till att våra produkter håller längre men även utforska alternativa affärsmodeller. 
 • Ompröva hur vi transporterar produkter runt om i världen. 
 • Engagera våra konsumenter och stödja tuffare regelverk för att påskynda förändringarna. 

Och eftersom vi vet att detta kommer att ta tid att få effekt har vi åtagit oss att ta fullt ansvar för de återstående utsläppen och är därför klimatneutrala sedan 2021 genom att köpa certifierade koldioxidkrediter av hög kvalitet. 

 

 

 

Hur vi ska nå våra mål 

Vår plan för att halvera våra koldioxidutsläpp och nå nettonoll fokuserar på fyra huvudområden: 

 1. Mätning och offentliggörande

Vårt klimatåtagande omfattar inte bara utsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1 & 2) utan även de utsläpp som genereras av produktionen och distributionen av alla de produkter vi tillverkar - från utvinning av råvaror till leverans till konsument (Scope 3). Detta är avgörande eftersom det är vid tillverkningen av våra produkter som vår största påverkan ligger. 

År 2020 inkluderade vi för första gången påverkan från tillverkningen av våra produkter i våra beräkningar av koldioxidavtryck. Detta gjorde det möjligt för oss att fastställa en baslinje för att mäta våra framsteg mot en 50-procentig minskning till 2030. Eftersom vi inte äger några fabriker är detta svårare än det låter att mäta, och vi måste förlita oss på många antaganden och generiska konsekvensdata. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra datakvaliteten, till exempel genom att få mer leverantörsspecifik information. Med tanke på utmaningarna med att rapportera Scope 3-data så köper vi ytterligare 10 % koldioxidkompensation för att kompensera för eventuella variationer. 

Vi kommer att rapportera våra framsteg i vår årliga hållbarhetsrapport där du kan få veta mer om vårt koldioxidavtryck, de framgångar vi ser och de utmaningar vi står inför. 

 

 1. Minska energianvändningen

Vi prioriterar att minska våra utsläpp både i vår egen verksamhet och i hela vår leveranskedja där den största påverkan sker. Det är viktigt att fokusera på de största utsläppskällorna för att få störst effekt och i vårt fall är detta materialtillverkningen. Några av de områden som vi arbetar med är: 

 • Ökad användning av både material och färgningsprocesser med lägre påverkan 
 • Identifiera möjligheter till energieffektivitet hos fabriker genom hela leverantörskedjan 
 • Att se till att produkterna håller längre 
 • Undersöka alternativa affärsmodeller för att vår verksamhet ska kunna växa utan att alltid behöva producera fler produkter 
 1. Införandet av förnybar energi.

Även med bättre materialval och effektivare fabriker kommer det alltid att krävas energi för att producera och distribuera Haglöfs produkter. Därför kommer en utfasning av kol och övergång till användning av förnybar energi att vara grundläggande för att uppnå storskaliga minskningar av de totala utsläppen. Vi strävar efter att endast använda förnybar energi för el i vår egen verksamhet och stöder leverantörer att göra detsamma. 

 1. Avlägsna kol

När våra utsläpp har minskat med 50 % strävar vi efter att avlägsna resten av utsläppen från atmosfären för att kunna nå nettonoll. 

Eftersom detta är en tioårig resa kommer vi också att ta ansvar för vårt koldioxidavtryck längs vägen genom att investera i åtgärder för att stödja övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp utanför vår värdekedja. Vi kommer att göra detta genom att köpa en mängd koldioxidkrediter som motsvarar storleken på vårt fotavtryck (inklusive en buffert för att ta hänsyn till variationer i våra beräkningar av koldioxidavtrycket) i en process som kallas offsetting.   

De flesta kolkrediter som finns tillgängliga idag stöder projekt som minskar eller undviker potentiella framtida utsläpp - t.ex. anläggningar för förnybar energi eller skogsskydd. På kort sikt är dessa projekt viktiga för att bromsa ökningen av utsläppen, men de kommer inte att vara tillräckliga för att få den totala utsläppsbalansen att bli noll (nettonoll). Därför kommer det också att behövas investeringar i projekt som tar bort kol från atmosfären. Därför åtar vi oss att se till att alla koldioxidkrediter som bygger på att minska eller undvika utsläpp senast 2030 övergår till sådana som tar bort koldioxid från atmosfären tills vi helt tar bort samma mängd utsläpp som vi släpper ut. 

Metoderna för att bedöma och redovisa olika typer av projekt för koldioxidavlägsning i samband med nettonollalternativet diskuteras fortfarande, och nyckelkriterier som t.ex. avlägsningens varaktighet eller permanenta karaktär är ett viktigt diskussionsämne. Vi förväntar oss att lära oss och anpassa oss till förändringar i standarder och på marknaden allt eftersom.  

Ett av de bästa sätten att lära sig är att engagera sig. Det är därför som vi, utöver de regelbundna koldioxidkompensationer vi har köpt, samarbetar med Puro.earth för att investera i mer nya metoder för att avlägsna koldioxid genom att stödja projekt som syftar till att låsa in kol under längre tid, t.ex. biokol. 

Det är viktigt att se till att de kolkrediter som vi väljer är av högsta kvalitet. Alla projekt som vi har valt att stödja har utvärderats enligt strikta kriterier och ger dessutom fördelar utöver klimatlindring, t.ex. stöd till arbetstillfällen i lokalsamhället eller skydd av den biologiska mångfalden. 

 

Kompensationsprojekten 

Alla projekt som vi väljer att stödja genom att köpa koldioxidkrediter är av högsta kvalitet och verifieras enligt de ledande standarderna på den frivilliga koldioxidmarknaden - Gold standard och Verified Carbon Standard (VCS) i kombination med Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Detta innebär att projekten och deras tillhörande utsläppsminskningar har utvärderats mot strikta kriterier och dessutom ger fördelar utöver klimatbegränsning, t.ex. stöd till arbetstillfällen i lokalsamhället eller skydd av den biologiska mångfalden.  

Varje år letar vi efter projekt som faller in i två kategorier: 

1) Projekt för förnybar energi i länder där våra material och produkter tillverkas 

2) Naturbaserade projekt som skogsskydd, återbeskogning eller biokol 

Vi har bland annat gett stöd till följande projekt:  

Produktion av ren energi till elnätet i Taiwan och Turkiet 

I de länder där de flesta av våra produkter tillverkas utgör fossila bränslen, inklusive kol, fortfarande en stor del av energimixen. Energi från fossila bränslen ger upphov till stora koldioxidutsläpp samt partiklar och svaveldioxid som är skadliga för hälsan.  

Nätanslutna kraftverk för förnybar energi levererar ren energi till nätet, vilket ger en prisvärd och tillförlitlig energikälla i lokala regioner. Genom att stödja projekt för förnybar energi och ersätta el från fossila bränslen minskar dessa projekt tusentals ton utsläpp per år, samtidigt som de lindrar luftföroreningar, stöder energitrygghet och främjar införandet av förnybar energi.  

Projekten skapar också lokala arbetstillfällen under montering, installation och drift av anläggningarna. 

 

Skogsskydd och återbeskogning i Colombia, Brasilien och Indonesien.  

Skogarna fungerar som en viktig kolsänka som stabiliserar det globala klimatet och Amazonas regnskog utgör nästan en tredjedel av all tropisk regnskog som finns kvar på jorden. Många områden har dock försämrats avsevärt på grund av avskogning för jordbruk och timmer och står inför ett fortsatt tryck från ytterligare utveckling.  Projekt i dessa områden samarbetar med lokalsamhällen för att utveckla lösningar som ger en hållbar ekonomisk tillväxt samtidigt som sårbara naturresurser skyddas och återställs. 

Projekten arbetar inte bara mot en framtid med låga koldioxidutsläpp, med återbeskogning och återställande av områdena som stödjer koldioxidbindning, utan stöder också lokal hållbar utveckling, stärker det lokala styret och bevarar skogens biologiska mångfald. 

Detaljer om hur vi beräknar våra utsläpp och en fullständig lista över köpta koldioxidkrediter, inklusive de som dragits in under tidigare år, finns här. 

 

Q&A 

Frågor och svar 

Varför minskar vi inte bara våra utsläpp nu direkt? 

Vi arbetar hårt med att minska våra utsläpp så snabbt vi kan genom att granska varje område inom vår verksamhet, inklusive förnybar energi för vår verksamhet, färre flygtransporter för vår logistik och ökad användning av material med låg klimatpåverkan. Det kommer dock att behövas mer tid för att kunna uppnå optimal effekt från dessa projekt på den nivå som krävs för att uppnå våra mål. 

Så medan vi arbetar på att minska våra utsläpp är det viktigt för oss att samtidigt kompensera för den klimatpåverkan vi skapar just nu. Vi gör detta genom att kompensera för våra utsläpp på ett sätt som stödjer lokala samhällen världen runt. 

Vad betyder Scope 1, 2 & 3? 

Greenhouse Gas (GHG) Protocol  delar in utsläpp i 3 olika kategorier / scopes: 

 • Scope 1: Direkta GHG (växthusgas) -utsläpp från källor som är en del av Haglöfs verksamhet, så som företagsbilar och gas som används för uppvärmning eller matlagning. 
 • Scope 2: GHG-utsläpp från skapandet av den energi som köps in av Haglöfs, t. ex el och uppvärmning av kontor, butiker och lager. 
 • Scope 3: Indirekta GHG-utsläpp som sker i vår värdekedja, t. ex. utsläpp från transport, tillverkning, användning och kassering av produkter. 

Vad betyder klimatneutral? 

När ett företag, organisation eller produkt säger att de är klimatneutrala betyder det att de GHG-utsläpp som produceras kompenseras för genom att betala för projekt som undviker, reducerar eller avlägsnar samma mängd utsläpp. För att hindra företag från att använda koldioxidkompensation för att undvika att arbeta på sina egna koldioxidutsläpp, är det best practice  att ett påstående om att vara klimatneutral också måste kombineras med ett åtagande och en handlingsplan för att reducera företagets faktiska utsläpp. 

Det är viktigt att klargöra vilken del av koldioxidutsläppen som täcks genom kompensering. Många företag väljer att bli koldioxidneutrala enbart inom sin egen verksamhet (Scope 1 och 2) men det blir alltmer vanligt att utöka denna förpliktelse till att också täcka utsläpp inom värdekedjan (Scope 3), som ofta är mycket större. Haglöfs åttagande inkluderar utsläpp från Scope 1,2 och 3. 

Vad betyder nettonoll? 

På en global nivå definierar IPCC nettonoll som den punkt där antropogena (orsakade av människan) utsläpp av GHG (växthusgaser) till atmosfären balanseras av antropogent avlägsnande av de samma under en viss period. 

Det är fortfarande inte helt klarlagt vad detta betyder för företag när det gäller vilken typ av utsläpp som bör täckas, vilken typ av handling som kvalificeras som avlägsnande och hur detta redovisas. Arbetet för en tydligare definition är i nuläget pågående för att undvika förvirring och inkonsekventa påståenden. Haglöfs sätt att se till att vi når nettonoll är i enlighet med bästa praxis och att vi utvecklar detta vidare allteftersom debatten morgnar. 

Under tiden arbetar vi enligt definitionen att nettonoll innebär att vi reducerar koldioxidutsläppen inom vår egen verksamhet och vår leverantörskedja i enlighet med ambitionen att hålla den globala temperaturökningen inom 1,5oC , samtidigt som vi avlägsnar samma mängd koldioxid som våra kvarvarande utsläpp. 

Vad är koldioxidkompensering? 

En koldioxidkredit är ett certifikat som skapas när det har bekräftats att ett projekt har inneburit att ett ton av GHG/växthusgasutsläpp undvikits, reducerats eller avlägsnats från atmosfären. Företag, organisationer eller individer kan sedan köpa dessa krediter för att kompensera för sina egna utsläpp – och detta kallas koldioxidkompensering. Den summa pengar som skapas genom försäljningen av koldioxidkrediter används för att stödja arbetet med att reducera koldioxidutsläpp. 

Kompensationsprojekt kan generellt delas in i två kategorier: 

 • projekt som undviker eller reducerar utsläpp, som till exempel förnybara energiprojekt som ersätter fossilbränslen 
 • projekt som avlägsnar utsläpp från atmosfären så som plantering av träd eller direkt koldioxidinsamling och -förvaring 

 

Vem tillhandahåller vårt kompensationsprogram? 

Vi övervakar och beräknar utsläppen i samband med vår verksamhet och vår leveranskedja. Vi samarbetar sedan med South Pole  för att skaffa en mängd koldioxidkrediter som motsvarar storleken på vårt fotavtryck.  

South Pole är en ledande projektutvecklare och global leverantör av klimatlösningar som har utvecklat och tillhandahållit klimatfinansiering till över 700 projekt inom utsläppsminskning, förnybar energi, energieffektivitet och hållbar markanvändning.  Vi väljer att arbeta med South Pole på grund av deras goda rykte som experter på klimatfinansieringslösningar.  Deras huvuduppdrag att påskynda övergången till ett klimatsmart samhälle stämmer väl överens med våra egna mål och vi är glada över att samarbeta med dem för att leverera vårt klimatkompensationsprogram.