Arbetsvillkor

- Är bra arbetsvillkor i klädfabriker möjligt?

För oss är social hållbarhet lika viktigt som miljömässig hållbarhet. Det är därför vi även är medlemmar i Fair Wear. Fair Wear är en organisation som arbetar med klädtillverkare och andra relevanta parter för att övervaka och förbättra arbetsförhållandena i flera produktionsländer i Asien, Europa och Afrika. Fair Wear bekämpar missförhållanden, förbättrar farliga och dåliga arbetsförhållanden samt har uppsikt över anställdas löner. Haglöfs är medlem sedan 2012 och är rankad Leader av organisationen.

Dåliga arbetsvillkor är fortfarande ett problem i klädindustrin. Det är en viktig hållbarhetsutmaning vi måste göra något åt, men inte kan lösa på egen hand. Vår lösning är samarbete. Tillsammans med andra varumärken, fabriker, frivilligorganisationer och fackföreningar kan vi förändra branschen. Det är därför vi är medlemmar i Fair Wear.

Regelbundna besök på våra fabriker

Haglöfs anställda besöker våra produktionsanläggningar årligen för att ha god insyn i förhållandena vid de fabriker vi arbetar med och vi. Detta framförallt för att garantera en god kvalitetsstandard (i vår mening själva grunden för hållbarhet!) och få en inblick i den arbetsmiljö som våra produkter framställs i, samt upprätthålla goda relationer till våra leverantörer.

Fair Wears; ett frivillig-initiativ som stegvis förbättrar produktionsvillkoren

Förändring kräver en samlad gemensam insats. Som ett led i att driva positiv utveckling i leverantörskedjan är Haglöfs medlem i non-profit organisationen Fair Wear sedan april 2012, och är rankad Leader av organisationen.
Förutom de besök vi gör själva spelar Fair Wear där Haglöfs är medlem, en avgörande roll vid produktionsanläggningarna. Fair Wear, en holländsk icke-vinstdrivande organisation, arbetar med varumärken, fabriker, fackföreningar, icke-statliga organisationer – och ibland regeringar – för att göra revisioner, verifiera och driva stegvis förbättring av arbetsförhållandena i produktionsländer i Asien, Europa och Afrika. Med målet att uppnå mer än bara det "obligatoriska lagstadgade minimumet" som krävs.
Haglöfs åtagande i och med medlemskapet i Fair Wear kräver regelbunden granskning av Haglöfs tillverkningsställen, transparenta Fair Wear ibland anses vara den mest stringenta oberoende standarden för övervakning av ett företags leverantörskedja.

Fair Wears arbetsstandarder grund för konstant förbättringsarbete

Fair Wears tillvägagångssätt bygger på åtta arbetsstandarder samt på nära samarbete med fabriker och arbetstagare. Dessa arbetsstandarder är baserade på FN organet ’International Labour Organization’ (ILO) riktlinjer och omfattar frågor som t.ex. tvångsarbete, barnarbete, oacceptabelt hög övertid, könsrelaterat våld och OH&S. Dessutom förespråkar Fair Wear rätt till föreningsfrihet bland arbetstagare och strävar mot levnadslöner. Fair Wear följer upp arbetet som medlemmarna i organisationen utför och genom att dela kompetens, föra social dialog och stärka relationer mellan lednigna och arbetare, ökar Fair Wear effektiviteten i företagens ansträngningar. Standarderna lyder:

  • Anställning har skett på eget beslut
  • Ingen diskriminering under anställning
  • Inget utnyttjande av barnarbete
  • Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar
  • Utbetalning av skäliga löner
  • Rimliga arbetstider
  • Säkra och goda arbetsförhållanden
  • Juridiskt bindande anställningar

Produktion

Produktion per land och volym 2019

Land

Volym

Kambodja

2%

Kina

37%

Estland

<1%

Indonesien

14%

Polen

<1%

Portugal

5%

Sverige

<1%

Turkiet

<1%

Vietnam

41%

 

 

 

Samarbetet är till nytta för alla

När en revision genomförs, utförs den normalt tillsammans med andra Fair Wear -medlemmar, något som är fördelaktigt för båda parter. Varumärkena erhåller ökad transparens sinsemellan och kan dela kostnaderna för revisionen, medan fabriken bara behöver avbryta sin normala produktion en gång i stället för en gång per varumärke.
Tillsammans har flera märken en större produktionsandel än var och en för sig och vi kan då utöva ett större inflytande på produktionsanläggningarna och jobba för att göra dem till bättre arbetsplatser. Genom att arbeta för bättre förutsättningar, som att ställa krav på att skäliga löner betalas ut, se till att arbetstiderna är begränsade och genom att stärka de anställdas demokratiska rättigheter har vi möjlighet att förändra villkoren för dem som arbetar där.

Transparens driver förändring

Förutom den gemensamma uppföljningen av revisioner – viket leder till transparens oss varumärken emellan – kan även arbetstagare som är missnöjda med sina arbetsförhållanden registrera ett anonymt klagomål som de berörda varumärkesmedlemmarna sedan följer upp tillsammans.
En social rapport inklusive revisionsresultat, vår inköpsstrategi och eventuella klagomål ska publiceras online.
Varje år gör Fair Wear en bedömning av varje medlem för att avgöra hur de arbetar med revision, övervakning och förhoppningsvis förbättrande åtgärder av arbetarnas villkor globalt. Denna bedömning resulterar i det årliga Brand Performance Check – helt enkelt ett mått på hur det går med detta arbete. Haglöfs senaste rapport kan läsas här.

Hjälp att göra stegvisa förbättringar

Fair Wear ger också stöd och verktyg för att göra fabrikerna säkrare, hur man kan närma sig levnadslön och mer rättvisa arbetsförhållanden.
Att skapa hållbar förändring tar tid. Det är därför Fair Wear och dess varumärken tror på ett steg för steg. För att omvandla klädindustrin arbetar Fair Wear också nära varandra med andra intressenter i branschen. Tillsammans arbetar vi med praktisk och innovativ lösning på kränkningar av arbetstagarrättigheter.

Läs mer om FAIR WEAR här.

A sustainable outdoor industry.
It’s possible!