Our climate commitment

 

Nu är vi klimatneutrala. Men har fuskat oss hit.

 

Även om "klimatneutral" är den korrekta termen så betyder det inte att vi inte har några koldioxidutsläpp. Vad det betyder är att vi klimatkompenserar våra utsläpp genom att investera i projekt som förhoppningsvis kommer att undvika eller minska utsläppen snabbare än vad vi kan. Och för oss känns det lite som att fuska. Men eftersom det är det bästa alternativet för klimatet just nu så vill vi åtminstone fuska så bra som möjligt: med högkvalitativ klimatkompensation, samtidigt som vi fortsätter det hårda arbetet med att minska våra egna utsläpp.

Klimatneutrala år 2021

Om vi ska kunna hålla vår planet inom 1,5°C av dess nuvarande medeltemperatur och undvika de värsta klimatförändringseffekterna måste vi arbeta tillsammans för att drastiskt reducera koldioxidutsläppen. De mål som sattes i Paris-avtalet betyder i korthet en halvering av växthusgasutsläpp (GHG) under det här årtiondet och nettonoll senast 2050. Detta kräver en enorm global ansträngning och tyvärr ligger världen som helhet fortfarande efter. Därför måste vi som kan jobba snabbare också göra det.

Därför har vi på Haglöfs satt upp en framåtsträvande klimatstrategi för att reducera våra utsläpp med 50% över de närmaste 10 åren och nå nettonoll redan 2030. Detta är möjligt endast genom att se över hela verksamheten så vi fokuserar bland annat på att:

 • Öka användningen av material med låg miljöpåverkan
 • Använda förnybar energi i vårverksamhet
 • Förbättra energieffektiviteten för våra produktionsprocesser
 • Tillverka produkter som håller längre
 • Engagera våra kunder och konsumenter att för att även de ska minska sin klimatpåverkan, samt även stödja starkare regelverk

Utöver detta, och eftersom vi vet att dessa minskningar kommer att ta tid, tar vi även vårt fulla ansvar för kvarvarande utsläpp genom att bli klimatneutrala år 2021 genom köp av högkvalitativa certifierade koldioxidkrediter..

Hur vi tänker uppnå vårt mål

Vår plan är att halvera våra koldioxidutsläpp och nå nettonoll 2030 genom att fokusera på fyra huvudområden:

1. Mätning och redovisning

Vårt klimatlöfte täcker inte enbart utsläppen från vår egen verksamhet (klassade som Scope 1 & 2) utan även de utsläpp som genereras genom tillverkning och distribution av våra produkter – från utvinning av råmaterial till leverans till kund (Scope 3). Detta är avgörande eftersom tillverkningen av produkter är det område där vår största påverkan kan ske.

År 2020 inkluderade vi den klimatpåverkan som skapas när våra produkter tillverkas i våra koldioxidutsläppskalkyler för första gången. Det innebar att vi nu hade en startpunkt att mäta våra framsteg mot för att nå en halvering av våra utsläpp innan 2030. Eftersom vi inte äger våra fabriker är det svårare att mäta än vad det låter och vi måste därför förlita oss på många antaganden och generisk information. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra vår informationskvalitet, genom att till exempel använda mer leverantörsspecifik information. Eftersom vi vet att det finns måna utmaningar med hur vi rapporterar Scope 3-information har vi köpt 10% extra koldioxidkrediter för att kompensera för eventuella kalkyldifferenser.

Vi rapporterar våra framsteg i vår årliga hållbarhetsrapport där du kan läsa mer om våra koldioxidutsläpp, de framsteg vi sett och de utmaningar vi har stött på under året som gått.

2. Minska energianvändning

Vår högsta prioritet är att minska utsläppen som sker både inom vår egen verksamhet och genom hela vår leverantörskedja, där den större delen av vår klimatpåverkan uppstår. För att ha så stor inverkan som möjligt är det viktigt att vi fokuserar på de största utsläppskällorna och i vårt fall är det tillverkningen av material som står för detta. Några av de områden vi arbetar med är att:

 • öka vår användning av material och färgningsprocesser med låg miljöpåverkan
 • identifiera energieffektiviseringsmöjligheter i fabrikerna i vår leverantörskedja
 • tillverka produkter som håller längre
 • undersöka alternativa affärsmodeller så att vår verksamhet kan växa utan att det innebär att tillverka fler produkter

3. Introducera förnybar energi

Trots bättre materialval och effektivare fabriker så kommer det alltid att krävas energi för att tillverka och distribuera Haglöfs-produkter. Därför är en övergång till förnybar energi absolut nödvändig om vi ska kunna uppnå en större minskning av den totala mängden utsläpp. Vi ämnar använda förnybar energi för vår egen verksamhet och stödja våra leverantörer att göra det samma.

4. Avlägsna koldioxid

När våra utsläpp har reducerats med hälften måste resten avlägsnas från atmosfären för att nå nettonoll. Men vi tänker vi inte vänta till 2030 utan istället vill vi ta ansvar för våra utsläpp redan nu. Vi gör detta genom att köpa koldioxidkrediter för att kompensera för våra koldioxidutsläpp.

Det är viktigt att vi ser till att de krediter vi väljer är av absolut bästa kvalitet. Alla våra kompensationsprojekt har granskats enligt strikta kriterium och alla skapar de ytterligare förmåner utöver enbart klimatlindrande effekter, som till exempel att stödja jobb i lokalsamhället eller bevara av biologisk mångfald.

För Haglöfs koldioxidutsläpp 2020 har vi:

 • Köpt tillräckligt med koldioxidkrediter för att kompensera för alla våra koldioxidutsläpp under 2020 (inklusive en buffert för eventuella variationer i våra koldioxidsutsläppskalkyler), vilket innebär att både vår egen verksamhet och tillverkningen av alla våra produkter blir klimatneutrala
 • Projekten inkluderar förnybara energiprojekt i de länder där de flesta av våra produkter tillverkas samt naturbaserade lösningar så som skogsskydd och trädplantering

De flesta kompensationsmöjligheter som finns tillgängliga idag stöder projekt som reducerar eller undviker eventuella framtida utsläpp - så som installation av förnybar energi eller skogsskydd. Dessa dessa projekt är viktiga och gagnar samhället, men dess effekt är inte tillräcklig för att kunna nå nettonoll-målet Det är därför nödvändigt att också investera i projekt som avlägsnar koldioxid från atmosfären. Därför kommer vi med tiden sluta använda klimatkompensation som enbart förlitar sig på att reducera eller att undvika utsläpp och istället använda andra alternativ som faktiskt avlägsnar koldioxid från atmosfären, med målet att avlägsna samma mängd koldioxid som vi släpper ut.

Metoderna för att beräkna och redovisa olika typer av projekt som avlägsnar koldioxid i kontexten av att nå ett nettonoll-mål , inklusive nyckelfaktorer såsom varaktigheten och beständigheten i själva avlägsnandet, debatteras fortfarande. Därför är marknaden för koldioxidavlägsnande fortfarande relativt underutvecklad. Under de kommande åren så kan vi förvänta oss fler lärdomar samt av standarder och marknaden som helhet. Ett av de bästa sätten att lära sig mer är såklart att engagera sig, och därför har vi valt att, utöver de vanliga koldioxidkompensationsalternativen som vi köpt, även arbeta med Puro.earth för att investera i mer nyskapande koldioxidavlägsnande projekt som syftar till att låsa in koldioxid under en längre tid, såsom till exempel biokol och trä i byggnader.

Photo credit: ClimateCare

Klimatkompenserande projekt

Projekten vi har valt att stödja genom att köpa koldioxidkrediter är av absolut högsta kvalitet och certifierade enligt den ledande standarden för den frivilliga koldioxidmarknaden - Gold Standard och Verified Carbon Standard (VCS) i kombination med Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB). Detta betyder att samtliga projekt har granskats enligt strikta kriterium och skapar ytterligare förmåner utöver enbart klimatlindrande effekter, som till exempel att stödja jobb i lokalsamhället eller bevarande av biologisk mångfald. Projekten vi stödjer just nu inkluderar:

Rimba Raya regnskogsreservat, Indonesien

Indonesien förlorar regnskog i takten av ett område ungefär lika stort som Belgien varje år. Den snabba avskogningen för att skapa plats för oljepalmsodlingar är en betydande källa till koldioxidutsläpp och ett hot mot Indonesiens unika biologiska mångfald då den snabbt reducerar välbehövda ekosystemstjänster.

Rimba Raya Biodiversity Reserve arbetar för att skydda runt 160 000 hektar tropisk regnskog och torvträsk från att omvandlas till oljepalmsodlingar. Projektområdet är hem till över 350 fågelarter, 122 djurarter och 180 trädarter. Mer än 90 av dessa är utrotningshotade, inklusive Borneo-orangutangen.

Projektet stöder lokala samhällen genom att utveckla möjligheter utöver omvandlingen av regnskog till odlingar, så som jobb inom skogspatruller, brandhanteringsprojekt och trädodlingar i byarna.

Återplantering för biologisk mångfald, Brasilien

Amazonas är världens största tropiska regnskog och producerar mer än 20 % av världens syre. Den är hem till över 44 000 växt- och djurarter. Mellan 1988 och 2019 uppgick avskogningen i den brasilianska delen av Amazonas till mer än 446 000 km2, av vilket över 34 % skedde i den brasilianska staten Pará.

Det här projektet har som syfte att återplantera nästan 40 000 hektar på avskogade områden i Portel-regionen i Brasilien. Dessutom hjälper projektet också till med att återetablera korridorer för vilda djur, samt skapa jobb för lokalbefolkningen, i synnerhet för kvinnor, genom att träna dem i hållbar landanvändning. Projektet bidrar till avlägsnandet av nästan 10 miljoner ton koldioxid under sin livstid.

Lokalt styrd återplantering, Kenya

Kenya har förlorat 8 % av sin skog sedan 1963. Det här fantastiska, lokalt organiserade projektet i Kenya är ett försök att vända den trenden. Projektet använder inkomster från koldioxidfinansiering till att ge en inkomst till små grupper av småskaliga jordbrukare. Bönderna planterar träd på det landområden de äger och övervakar hur de växer med hjälp av ett prisvinnande smarttelefonsnätverk vilket skapar en realtidsdatabas med träd indelade i ålder och art. Den decentraliserade modellen som detta projekt följer har visat sig mycket framgångsrik - sedan dess start år 2004 har projektet växt till över 65 000 medlemmar i 9000 mindre grupper. Tillsammans har de planterat över 8,3 miljoner träd i Kenya.

Projektet fokuserar även på att gagna kvinnor och kräver att hälften av alla representanter för de mindre grupperna som närvarar vid större projektmöten är kvinnor. Alla medlemmar i ledningsrådet och koordineringsteamet för expandering är dessutom kvinnor.

Generering av ren energi för det centrala elnätverket, Kina, Taiwan, Thailand och Turkiet

​​I de länder där större delen av våra produkter tillverkas utgör fossilbränslen, inklusive kol, fortfarande en stor del av den totala mängden energi som används. Energi som kommer från fossilbränslen skapar höga koldioxidutsläpp och dessutom utsläpp av partiklar och svaveldioxid, vilka båda är hälsofarliga. ​

​Generering av förnybar energi som leds in i det centrala elnätverket betyder att ren energi blir tillgänglig för allmänheten och att det skapas en prisvärd och pålitlig energikälla i lokala regioner. Genom att stödja förnybara energiprojekt och minska el från fossila bränslen reduceras tusentals ton av utsläpp varje år, och dessutom minskar luftföroreningarna, energisäkerheten ökar och anpassningen till förnybar energi ökar.

Projekten skapar även lokala jobb under konstruktionen, installationen och användningen av installationerna.

Läs mer om hur vi beräknar våra utsläpp, vilka koldioxidkrediter som vi har köpt för att kompensera för utsläppen, samt hitta en oberoende verifiering av vår information här.

Photo credit: ClimateCare

Frågor och svar

Varför minskar vi inte bara våra utsläpp nu direkt?

Vi arbetar hårt med att minska våra utsläpp så snabbt vi kan genom att granska varje område inom vår verksamhet, inklusive förnybar energi för vår verksamhet, färre flygtransporter för vår logistik och ökad användning av material med låg klimatpåverkan. Det kommer dock att behövas mer tid för att kunna uppnå optimal effekt från dessa projekt på den nivå som krävs för att uppnå våra mål.

Så medan vi arbetar på att minska våra utsläpp är det viktigt för oss att samtidigt kompensera för den klimatpåverkan vi skapar just nu. Vi gör detta genom att kompensera för våra utsläpp på ett sätt som stödjer lokala samhällen världen runt.

Vad betyder Scope 1, 2 & 3?

Greenhouse Gas (GHG) Protocol delar in utsläpp i 3 olika kategorier / scopes:

 • Scope 1: Direkta GHG (växthusgas) -utsläpp från källor som är en del av Haglöfs verksamhet, så som företagsbilar och gas som används för uppvärmning eller matlagning.
 • Scope 2: GHG-utsläpp från skapandet av den energi som köps in av Haglöfs, t. ex el och uppvärmning av kontor, butiker och lager.
 • Scope 3: Indirekta GHG-utsläpp som sker i vår värdekedja, t. ex. utsläpp från transport, tillverkning, användning och kassering av produkter.

Vad betyder klimatneutral?

När ett företag, organisation eller produkt säger att de är klimatneutrala betyder det att de GHG-utsläpp som produceras kompenseras för genom att betala för projekt som undviker, reducerar eller avlägsnar samma mängd utsläpp. För att hindra företag från att använda koldioxidkompensation för att undvika att arbeta på sina egna koldioxidutsläpp, är det bästa praxis att ett påstående om att vara klimatneutral också måste kombineras med en förpliktelse och en handlingsplan för att reducera företagets faktiska utsläpp.

Det är viktigt att klargöra vilken del av koldioxidutsläppen som täcks genom kompensering. Många företag väljer att bli koldioxidneutrala enbart inom sin egen verksamhet (Scope 1 och 2) men det blir alltmer vanligt att utöka denna förpliktelse till att också täcka utsläpp inom värdekedjan (Scope 3), som ofta är mycket större. Haglöfs förpliktelse inkluderar utsläpp från Scope 1,2 och 3.

Vad betyder nettonoll?

På en global nivå definierar IPCC nettonoll som den punkt där antropogena (orsakade av människan) utsläpp av GHG (växthusgaser) till atmosfären balanseras av antropogent avlägsnande av de samma under en viss period.

Det är fortfarande inte helt klarlagt vad detta betyder för företag när det gäller vilken typ av utsläpp som bör täckas, vilken typ av handling som kvalificeras som avlägsnande och hur detta redovisas. Arbetet för en tydligare definition är i nuläget pågående för att undvika förvirring och inkonsekventa påståenden. Haglöfs sätt att se till att vi når nettonoll är i enlighet med bästa praxis och att vi utvecklar detta vidare allteftersom debatten morgnar.

Under tiden arbetar vi enligt definitionen att nettonoll innebär att vi reducerar koldioxidutsläppen inom vår egen verksamhet och vår leverantörskedja i enlighet med ambitionen att hålla den globala temperaturökningen inom 1,5oC , samtidigt som vi avlägsnar samma mängd koldioxid som våra kvarvarande utsläpp.

Vad är koldioxidkompensering?

En koldioxidkredit är ett certifikat som skapas när det har bekräftats att ett projekt har inneburit att ett ton av GHG/växthusgasutsläpp undvikits, reducerats eller avlägsnats från atmosfären. Företag, organisationer eller individer kan sedan köpa dessa krediter för att kompensera för sina egna utsläpp – och detta kallas koldioxidkompensering. Den summa pengar som skapas genom försäljningen av koldioxidkrediter används för att stödja arbetet med att reducera koldioxidutsläpp.

Kompensationsprojekt kan generellt delas in i två kategorier:

 • projekt som undviker eller reducerar utsläpp, som till exempel förnybara energiprojekt som ersätter fossilbränslen
 • projekt som avlägsnar utsläpp från atmosfären så som plantering av träd eller direkt koldioxidinsamling och -förvaring

Vem tillhandahåller vårt kompensationsprogram?

Vi övervakar och beräknar de utsläpp som orsakats av vår verksamhet och vår leverantörskedja för att ta reda på hur stora våra totala koldioxidutsläpp är. Vi arbetar sedan med ClimateCare för att ekonomiskt stödja projekt världen runt och kompensera för våra koldioxidutsläpp med en motsvarande summa koldioxidreducering. 

ClimateCare är en av Europas ledande koldioxidkompensationsorganisationer. Det är en Profit with Purpose B Corp (en särskild typ av företag som arbetar med välgörande ändamål samtidigt som det är vinstdrivande) som samarbetar med innovativa organisationer för att hjälpa andra att hantera sitt klimatansvar genom att skapa positiva resultat för både människor och miljö.

ClimateCare levererar program som har extra stor påverkan, Climate+Care, för att minska fattigdom, förbättra hälsa och skydda miljön och har mer än 20 års erfarenhet som en ledare inom den globala koldioxidmarknaden och klimatförändringssektorn. ClimateCare tillhandahåller också råd för en rad olika klimatförändringslindrande åtgärder och anpassning, från storskaliga implementationer till nationella riktlinjer för klimatförändring.

Vi har valt att arbeta med ClimateCare på grund av deras expertis inom att tillhandahålla klimatneutrala lösningar för privata företag och offentliga organisationer. Deras kärnuppdrag att förbättra levernet och hantera klimatförändringar stämmer in med vår egen världssyn och vi är väldigt glada att ha dem som vår partner för vårt koldioxidskompensationsprogram.