Arbeidsvilkår

– Er gode arbeidsbetingelser i klesfabrikker mulig?

For oss er sosial bærekraft like viktig som miljømessig bærekraft. Derfor er vi, som det eneste nordiske utendørsmerket, medlemmer av Fair Wear Foundation. FWF er en organisasjon som arbeider med klesprodusenter og alle andre relevante parter for å overvåke og forbedre arbeidsforholdene i flere produksjonsland i Asia, Europa og Afrika. FWF bekjemper urettferdighet, forbedrer farlige og ellers dårlige arbeidsforhold, og overvåker lønninger. Haglöfs har vært medlem siden 2012.

Dårlige arbeidsvilkår er fremdeles et problem i klesindustrien. Det er en viktig bærekraftsutfordring vi må gjøre noe med, men ikke kan løse alene. Løsningen vår er samarbeid. Sammen med andre varemerker, fabrikker, frivillige organisasjoner og fagforeninger kan vi forandre bransjen. Det er derfor vi er medlemmer i Fair Wear Foundation.

Jevnlige besøk på fabrikkene våre

Ansatte hos Haglöfs besøker produksjonsanleggene våre årlig for å holde oppsikt med forholdene i fabrikkene vi samarbeider med. Dette sikrer fremfor alt en god kvalitetsstandard (etter vår mening selve grunnlaget for bærekraft) og innsikt i arbeidsmiljøet der produktene våre produseres, samt opprettholder gode relasjoner med våre leverandører.

Fair Wear Foundation; et frivillig initiativ som gradvis forbedrer produksjonsforholdene

Endring krever en felles innsats. Som ett ledd i å drive positiv utvikling i leverandørskjeden har Haglöfs vært medlem i non-profit-organisasjonen Fair Wear Foundation (FWF) siden april 2012, og har oppnådd en lederstatus i organisasjonen på grunn av sitt arbeid.

Utenom våre egne besøk spiller Fair Wear Foundation (FWF) en viktig rolle ved produksjonsanleggene. FWF, en nederlandsk non-profitt organisasjon, som arbeider med merkevarer, fabrikker, fagforeninger, frivillige organisasjoner – og noen ganger regjeringer – for å gjøre revisjoner, verifisere og være en pådriver for gradvis å forbedre arbeidsforholdene i produksjonsland i Asia, Europa og Afrika. Med det målet at en ønsker å oppnå mer enn kun "et obligatorisk lovbestemt minimum".

Haglöfs engasjement og medlemskap i FWF krever regelmessig gjennomgang av Haglöfs produksjonssteder, transparente evalueringsprosesser og offisiell rapportering av hva vi driver med. Dette er en av grunnene til at FWF noen ganger regnes som den strengeste standarden for uavhengig overvåking av et selskaps leverandørkjede.

FWF's arbeidsstandarder er fundamentet for konstant forbedringsarbeid

FWF-tilnærming er basert på åtte arbeidsstandarder og i nært samarbeid med fabrikker og arbeidstakere. Disse arbeidsstandardene er basert på FNs organet 'International Labor Organizations'-retningslinjer (ILO) og inkluderer problemer som tvangsarbeid, barnearbeid, uakseptabelt høy bruk av overtid, kjønnsrelatert vold og OH&S. I tillegg fremsnakker FWF retten til foreningsfrihet blant arbeidstakere og jobber for levelig lønn. FWF følger opp arbeidet medlemmene i organisasjonen utfører, og ved å dele kompetanse, bringe sosial dialog og styrke forholdet mellom ledelsen og arbeiderene, øker FWF effektiviteten av selskapenes innsats. Standarden er som følger:

 • Ansettelsen er gjort på egen beslutning
 • Ingen diskriminering i ansettelsesprosessen
 • Ingen bruk av barnearbeid
 • Foreningsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
 • Skikkelige lønnsbetingelser
 • Ordnede arbeidstider
 • Trygge og gode arbeidsforhold
 • Juridisk bindende ansettelse

Produksjonsland i Europa og i fjerne Østen

Ca. 15 % av produksjonen vår er rundt om i Europa (for eksempel Portugal, Estland og Sverige), hvor Fair Wear Foundation anslår at de som arbeider der jobber under gode forhold og ofte er beskyttet av gjeldende lovgivning, slik at en trenger ikke så grundige revisjoner.

I andre land bruker vi jevnlig Fair Wear Foundation for å gjennomføre grundige revisjoner av våre fabrikker for å kunne jobbe med forbedring av arbeidsforholdene. 

 • 48 % av produksjonen foregår i fabrikker i Kina
 • 28 % finner sted i fabrikker i Vietnam
 • 6 % skjer i fabrikker i Indonesia
 • 2 % skjer i fabrikker i Kambodsja
 • 1 % skjer i fabrikker i Romania

Haglöfs holder seg borte fra produksjonsland som anses å være svært risikable, for eksempel i land hvor det er dårlige arbeidstakerrettigheter, eller hvor det er fare for borgerkrig.
 

Samarbeid er nyttig for alle

Når en revisjon utføres, utføres den vanligvis sammen med andre FWF-medlemmer, noe som er gunstig for begge parter. Varemerker får økt gjennomsiktighet seg imellom, og kan dele kostnadene ved revisjonen. Og fabrikken trenger kun å avbryte den normale produksjonen sin én gang i stedet for en gang per merkevare.

Sammen har flere merkevarer en større produksjonsandel enn hver for seg, og vi kan da utøve større press på produksjonsanleggene, og arbeide for å gjøre dem til bedre arbeidsplasser. Ved å arbeide for bedre forhold, for eksempel å kreve rettferdig lønn, sikre at arbeidstiden er innenfor normalen og ved å styrke de demokratiske rettighetene til de ansatte kan vi endre vilkårene til de som jobber der.

Åpenhet skaper forandring

I tillegg til felles oppfølging av revisjoner – noe som fører til åpenhet mellom våre merkevarer – kan også ansatte som er misfornøyd med arbeidsvilkårene sine legge inn en anonym klage som de aktuelle merkevaremedlemmene deretter kan følge opp sammen.

En sosialrapport som inkluderer revisjonsresultater, vår innkjøpsstrategi og eventuelle klager vil bli publisert på nett.

FWF vurderer hvert år hvert medlem for å avgjøre hvordan de arbeider med revisjon, overvåkning og forhåpentligvis forbedrer tiltak av arbeidsvilkår globalt. Denne vurderingen resulterer i den årlige Brand Performance Check – et mål på hvordan dette arbeidet fungerer. Haglöfs rapport for 2018 kan leses her

Hjelp til å gjøre gradvise forbedringer

FWF gir også støtte og verktøy for å gjøre fabrikkene sikrere, hvordan man nærmer seg levelig lønn og rettferdige arbeidsforhold.

Å skape en bærekraftig forandring tar tid. Det er derfor FWF og dets merkevarer tror på en gradvis forbedring. For å forandre klesindustrien, jobber FWF også tett med andre interessenter i bransjen. Sammen jobber vi med praktiske og innovative løsning på brudd på arbeidstakerrettigheter.

Les mer om FWF her

A sustainable outdoor industry.
It's possible!