Fraskrivningsklausul

Tilgang til og bruk av nettstedene
Følgende allmenne regler og vilkår ("Regler og vilkår") gjelder din tilgang til og bruk av nettstedet ("Nettstedet") som tilhører Haglöfs AS ("HAGLÖFS").

Immaterielle rettigheter
All opphavsrett, varemerker, designrettigheter, patenter og andre immaterielle rettigheter (registrerte eller ikke registrerte) i og på nettstedet og alt innhold (inkludert alle apper) som finnes på Nettstedet, tilhører HAGLÖFS eller HAGLÖFS' lisensgiver. Du har ikke rett til å kopiere, reprodusere, publisere, demontere, dekompilere, foreta omvendt utvikling, laste ned, vurdere, sende ut på nytt, overføre, gjøre allment tilgjengelig eller på annen måte bruke innholdet på Nettstedet på noen annen måte enn for din egen personlige ikke-kommersielle bruk. Du samtykker også til ikke å tilpasse, forandre eller lage noe fra innholdet på noe Nettsted unntatt for til eget personlig, ikke-kommersiell bruk. All annen bruk av innholdet på Nettstedene krever skriftlig tillatelse på forhånd fra ASICS.

Navn, bilder og logoer som identifiserer HAGLÖFS eller tredjepart og deres produkter og tjenester, er beskyttet av opphavsrett, designrettigheter og varemerker som tilhører HAGLÖFS og/eller tredjepart. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som en lisens eller rettighet til å bruke varemerker, designrettigheter eller opphavsrett som tilhører HAGLÖFS eller en tredjepart.

Ingen garanti
Nettstedet og alt innhold leveres "i gjeldende tilstand" og "som tilgjengelig" og kan eventuelt inneholde feil. HAGLÖFS, HAGLÖFS lisensgivere og andre leverandører fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert garanti for at Nettstedet og for at alt innhold er uten feil, uten virus og vil fungere uten avbrudd, at det kommer til å oppfylle dine krav eller at feil kommer til å korrigeres, og de underforståtte garantiene om at Nettstedet og alt innhold er salgsinformasjon, av tilfredsstillende kvalitet, korrekt, egnet for et bestemt formål eller behov, eller ikke krenker andres rettigheter, med mindre loven ikke tillater at slike underforståtte garantier utelukkes. Ingen informasjon som gis av ASICS, ASICS' datterselskap eller deres ansatte eller autoriserte representanter skal anses å utgjøre en garanti eller utvide en garanti som ikke kan fraskrives i henhold til gjeldende lov. Du bruker dette Nettstedet helt for egen risiko, og HAGLÖFS har ingen forpliktelse til å gi deg brukerstøtte, korrigere feil, levere oppdateringer og oppgraderinger, utbedre feil og/eller gjøre forbedringer på Nettstedet eller dets innhold. I enkelte rettsområder er ikke fraskrivelse av underforståtte garantier tillatt, så det er mulig at ovenstående fraskrivninger ikke gjelder deg. 

Ansvarsbegrensning
HAGLÖFS har ikke noe ansvar for skader som skyldes, eller oppstår i forbindelse med, Nettstedet, uavhengig av hvordan de har oppstått. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke hvis skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse av HAGLÖFS bedriftsledelse. 

Forandringer på Nettstedet
HAGLÖFS kan etter eget skjønn endre eller avslutte enhver del av, tjeneste, funksjon eller innhold på Nettstedet når som helst, medregnet, men ikke begrenset til, innholdet, tilgjengelighetstid og utstyret som kreves for tilgang eller bruk.

Fluorkarboner
Haglöfs AS benytter omfattende prosedyrer for å passe på at interessentene våre alltid får riktig informasjon om våre fluorkarbonfrie vannavvisende behandlinger. Likevel vil vi legge vekt på at informasjonen som gis, til tross for dette kan inneholde en viss grad av feil og oppgis på grunnlag av den informasjonen som finnes tilgjengelig for det aktuelle tilfellet. Alle fluorkarbonfrie DWR-behandlinger som Haglöfs bevisst bruker på sine produkter, skal ikke inneholde målbare mengder av PFAS (perfluorerte stoffer). Dessverre er det ikke mulig alltid å garantere fullt ut at det ikke finnes noen spor av fluorkarboner på produktene. De kan i tilfellet komme fra ulike kilder, for eksempel (men ikke utelukkende) fra materialproduksjonsprosessene, tilskjærings- og syprosesser eller til og med fra forhandlerbutikker. Dessuten kan det finnes gamle varer på våre og butikkenes lagre som fremdeles har eldre vannavvisende behandlinger som inneholder små mengder fluorkarboner. Haglöfs AS fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige og underforståtte, inkludert eventuelle garantier om korrekthet, fullstendighet, aktualitet, tilfredshet, kvalitet og overensstemmelse med beskrivelse av egnethet for et bestemt formål. Haglöfs AS og medarbeiderne i Haglöfs AS skal ikke under noen omstendigheter, uansett grunn, holdes ansvarlige for eventuelle (in)direkte, spesielle, utilsiktet tap eller skader, straffeerstatning eller følgeskader av noe slag, som oppstår i forbindelse med informasjon (f.eks. produktinformasjon knyttet til fluorkarboner) gitt av Haglöfs AS og deres ansatte eller på annen måte, også i de tilfellene det har vært kunnskap om at slike skader kunne oppstå.

Gjeldende lov
Disse Vilkårene reguleres utelukkende av lovene i Sverige