Ansvarsfraskrivelse

Adgang til og brug af hjemmeside

Din adgang til og brug af denne hjemmeside (“Hjemmeside”) tilhørende Haglöfs AB (”HAGLÖFS”) er underlagt følgende generelle vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser”).

Immateriel ejendom
Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre immaterielle rettigheder (registrerede og uregistrerede) i og på Hjemmesiden samt alt indhold (herunder alle applikationer), der ligger på Hjemmesiden, forbliver HAGLÖFS' eller dets licensgiveres ejendom. Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudsende, demontere, dekompilere, foretage reverse engineering af, downloade, opslå, udsende, transmittere, offentliggøre eller på anden måde bruge indholdet på Hjemmesiden, undtagen til eget ikke-kommercielt brug. Du afstår ligeledes fra at tilpasse, ændre eller frembringe et bearbejdet værk ud fra indhold på Hjemmesiden, undtagen til eget ikke-kommercielt brug. Enhver anden brug af indholdet på Hjemmesiden kræver HAGLÖFS' forudgående skriftlige tilladelse.

Navne, billeder og logoer, der identificerer HAGLÖFS eller tredjeparter og disses produkter og tjenester, er underlagt ophavsrettigheder, designrettigheder og varemærker tilhørende HAGLÖFS og/eller tredjeparter. Intet i disse vilkår skal fortolkes således, at der overføres licenser eller rettigheder til at bruge varemærker, designrettigheder eller ophavsrettigheder tilhørende HAGLÖFS og/eller nogen anden tredjepart.

Ingen garanti
Denne Hjemmeside og alt indhold leveres som det er og forefindes. HAGLÖFS, dets licensgivere og andre leverandører fraskriver sig alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for, at Hjemmesiden og alt indhold er uden fejl, virusfrit og kan fungere uden afbrydelser, at det vil opfylde dine krav, eller at fejl vil blive rettet, og de underforståede garantier for, at Hjemmesiden og alt indhold er kurant, af tilfredsstillende kvalitet, nøjagtigt, egnet til et bestemt formål eller behov eller ikke-krænkende, medmindre disse underforståede garantier ikke juridisk kan udelukkes. Oplysninger leveret af HAGLÖFS, dets associerede selskaber eller respektive medarbejdere eller autoriserede agenter udgør ikke nogen garanti og udvider ikke omfanget af nogen garanti, for hvilken det ikke er muligt at fraskrive sig ansvaret i henhold til gældende lov. Din brug af denne Hjemmeside sker alene for egen risiko, og HAGLÖFS er ikke forpligtet til at yde support, rette fejl eller foretage opdateringer, opgraderinger, fejlretning og/eller forbedringer i forbindelse med Hjemmesiden og alt indhold. I nogle jurisdiktioner er udelukkelse af underforståede garantier ikke tilladt, så du er muligvis ikke omfattet af ovennævnte udelukkelser.

Ansvarsbegrænsning
HAGLÖFS er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brug af Hjemmesiden, uanset årsagen. Ovennævnte ansvarsbegrænsning finder ikke anvendelse, såfremt skaden skyldes grov uagtsomhed eller bevidst ureglementeret adfærd fra HAGLÖFS’ ledelses side.

Ændringer af Hjemmesiden
HAGLÖFS kan til enhver tid ændre eller afbryde ethvert aspekt eller indhold eller enhver tjeneste eller funktion på Hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, indhold, timer, hvor Hjemmesiden er tilgængelig, samt udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til eller bruge Hjemmesiden.

Fluorcarboner
Selvom Haglöfs AB benytter omfattende procedurer for at levere korrekte oplysninger til vores interessenter om holdbare vandafvisende imprægneringer uden fluorcarbon, understreger vi, at de leverede oplysninger kan indeholde en vis grad af fejl, og at de udelukkende leveres ‘som de er og forefindes’. DWR-imprægnering ‘uden fluorcarbon’, som Haglöfs bevidst og med overlæg påfører vores produkter, bør ikke indeholde påviselige mængder af PFAS (perfluoralkylerede stoffer). Det er desværre ikke altid muligt fuldstændig at garantere, at der ikke er spor af fluorcarboner på produkterne, som stammer fra forskellige kilder, såsom, men ikke begrænset til, materialeproduktionsprocesser, sy- og tilskæringsborde eller detailforretninger. Endvidere kan ældre varer på vores lagre og i butikker stadig være imprægneret med DWR, som indeholder små mængder fluorcarboner. Haglöfs AB fraskriver sig alle garantier, det være sig udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, fuldstændighed, aktualitet, tilfredsstillende kvalitet og overensstemmelse med beskrivelsen af egnethed til et bestemt formål. HAGLÖFS eller medarbejdere HAGLÖFS er under ingen omstændigheder, uanset årsag, ansvarlige for (in)direkte, specielle, hændelige, pønalt begrundede skader eller følgeskader, der opstår som følge af oplysninger (f.eks. produktoplysninger vedrørende fluorcarboner), som leveres af Haglöfs AB, dets medarbejdere eller andre, selvom de er blevet adviseret om muligheden for sådanne skader.

Lovvalg
Disse Vilkår og Betingelser er udelukkende underlagt svensk lov.